Po vyplnění dotazníku vám bude zaslána cenová nabídka Našich služeb, pravidla dotačního titulu a postup spolupráce.

Je program ještě aktuální?

Ano. Příjem žádostí stále probíhá. do II. výzvy programu Dešťovka (stav k 4.9.2020). V programu zbývá posledních cca 120 mil Kč.

Zde uvádíme výsledky I. výzvy v roce 2018.

Pro koho je program Dešťovka určen?

 

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.

Kde všude mohu žádat o dotaci na systém akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady bez napojení na rozvody v domě. Co mám v tomto případě doložit?

 

Dotaci je od 1.10.2018 možné čerpat v celé ČR bez ohledu na suché oblasti.

Nabízená řešení jsou velmi drahá, vyplatí se to vůbec?

 

Návratnost investice se liší u každého projektu. V našich modelových příkladech počítáme při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let bez dotace a cca 10 let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

Proč nepodporujete i menší nádrže, např. sudy pod okapy?

 

Poslední studie ukazují, jakým způsobem se mění klima v České republice, zdá se, že kumulativní úhrn srážek v roce zůstane obdobný, avšak období intenzivních srážek budou střídána obdobími sucha. Z tohoto důvodu je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná.

 

Od kdy si mohu podat žádost?

 

Žádosti jsou přijímány od 1. 10. 2018. Stále probíhá příjem žádostí.

 

Musím žádost vyřizovat osobně nebo mohu nechat vyřízení dotace na dodavatelské firmě?

 

Pro vyřízení dotace samozřejmě můžete zplnomocnit další osobu, v takovém případě nezapomeňte k žádosti doložit podepsanou plnou moc.

 

Jaká je časová způsobilost výdajů? Mohu si pořídit např. akumulační nádrž ještě před podáním žádosti?

Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po 27. dubnu 2017 a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti.

 

Rozhodující jsou pak data na předkládaných dokladech (faktury, účtenky apod.) – na dokladech vystavených plátci DPH se jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění, v ostatních případech pak o datum vystavení dokladu. Všechny doklady s datem před 27. dubnem 2017 nemohou být zahrnuty mezi způsobilé výdaje. Výjimkou jsou akumulační nádrže pořizované v oblastech, které nejsou ohrožené suchem. Zde je způsobilost výdajů stanovena nejdříve na 1. října 2018.

Mohu si pomocné práce, například zemní práce nebo obsypání nádrže, realizovat svépomocí?

Ano, je to možné, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu.

Za jak dlouho musím projekt dokončit?

Na realizaci celého projektu vám SFŽP poskytne 1 rok od akceptace (zkontrolování a písemné stvrzení) žádosti. V případě novostaveb 2 roky.

 

Kdy dostanu dotaci? Nabízíte i předfinancování?

Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. O možnosti předfinancování zatím neuvažujeme.

 

Mohu si podat žádost o dotaci na systém u rozestavěného domu ještě před úředním schválením k užívání (tj. před kolaudací či souhlasem s užíváním stavby)?

 

Ano, podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, avšak dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním).

 

Jaká je udržitelnost projektu, kdy musím systém řádně provozovat.

 

Doba udržitelnosti je nastavena na 5 let.

V březnu 2017 jsem dostavěl nový rodinný dům, mám ho uvažovat jako stávající nebo jako novostavbu?
 

Za stávající dům je z hlediska výzvy považován dům, který byl schválen k užívání (zkolaudován) do 27. dubna 2017 včetně. Domy úředně dokončené po tomto datu jsou považovány za novostavby.

 

Pokud budu srážkovou vodou splachovat toalety, musím provozovateli kanalizace platit stočné?

 

Ano, pokud se tak chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním správný postup.

 

Existují povinné seznamy certifikovaných výrobků nebo dodavatelů?

 

Nikoliv, žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů nejsou pro tento program zavedeny.

 

Mohu získat dotaci na dům zkolaudovaný jako budova k rodinné rekreaci, kde mám nahlášen trvalý pobyt?

 

Ano, dotaci je možné získat i na stavbu, určenou pro rodinnou rekreaci, kde má žadatel nahlášen trvalý pobyt. Samotná evidence místa trvalého pobytu na adrese předmětné nemovitosti však není pro prokázání dostačující.

 

Bojím se, že se vyřizování žádosti protáhne.

 

Administrace je rychlá, dodržujeme pravidlo 3 týdnů, kdy žadatel vždy obdrží odpověď na své podání (žádost / doplnění žádosti / doložení realizace) do 3 týdnů. Tento systém se nám již osvědčil v programu Nová zelená úsporám.

Tel: +420 214 214 722

Na Struze 227/1
Praha 1 - 110 00

Stránky obsahují informace, přímé i nepřímé citace a další materiály vydané SFŽP ČR.  

KONTAKTY

 

V pracovních dnech v době 8:30–17:30.

eshop@destovka.eu

+420 214 214 722

Sledujte nás na FB

Instagram